Ważne: Strona www.bip.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.
drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

19.05.2010 12:00:00 Statut Spółki Akcyjnej


Treść:

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Tekst jednolity z 26 marca 2013 r.

 

(Uchwała nr 2/MPK/2002 WZ MPK Spółka Akcyjna w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2002 r.)

Zmian dokonano:

-        uchwałą nr 10/MPK/2002 WZ MPK S.A. z dnia 26.06.02

-        uchwałą Zarządu MPK S.A. nr 3/03 z dnia 10.01.03

-        uchwałą nr 2/MPK/2003 WZ z dnia 17.03.03

-        uchwałą Zarządu MPK S.A. nr 36/03 z dnia 26.05.03

-        uchwałą nr 10/MPK/03 WZ z dnia 26.06.03

-        uchwałą Zarządu MPK S.A. nr 60/03 z dnia 3.10.03

-        uchwałą nr 1/MPK/2004 WZ MPK S.A. z dnia 1.06.04

-        uchwałą Zarządu MPK S.A. nr 48/04 z dnia 17.06.04

-        uchwałą  nr 10/MPK/2004 WZ MPK S.A. z dnia 28.12.04

-        uchwałą Zarządu MPK S.A. nr 26/05 z dnia 21.02.05

-        uchwałą Zarządu MPK S.A. nr 109/05 z dnia 19.10.05

-        uchwałą nr 1/MPK/2006 WZ MPK S.A. z dnia 24.04.06

-        uchwałą Zarządu MPK S.A. nr 73/06 z dnia 17.07.06

-        uchwałą nr 17/MPK/2007 WZ MPK S.A. z dnia 13.08.07

-        uchwałą nr 1/MPK/2008 WZ MPK S.A. z dnia 04.02.08

-        uchwałą nr 14/MPK/2009 WZ MPK S.A. z dnia 25.06.09

-        uchwałą nr 16/MPK/2009 WZ MPK S.A. z dnia 22.10.09

-        uchwałą nr 3/MPK/2011 WZ MPK S.A. z dnia 22.04.11

-        uchwałą Zarządu MPK S.A. nr 38/11 z dnia 28.04.11

-        uchwałą Zarządu MPK S.A. nr 50/12 z dnia 30.05.12

-        uchwałą nr 19/MPK/2012 NWZ MPK S.A. z dnia 26.10.12

-        uchwałą Zarządu MPK S.A. nr 15/2013 z dnia 25.02.13

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1.     Firma Spółki brzmi: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna
w Krakowie.

2.     Spółka może używać skrótu firmy: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. oraz tłumaczenia firmy na języki obce.

3.     Spółka może używać znaku towarowego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.

§ 3

1.    Założycielem Spółki jest Gmina Miejska Kraków.

2.    Spółka działa na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (określany dalej jako K.s.h.), Ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, a także innych właściwych przepisów.

3.    W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust. 2.

§ 4

1.    Spółka działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i może działać poza jej granicami.

2.    Spółka może na terenie swojej działalności tworzyć oddziały, przedstawicielstwa oraz inne placówki.

3.    Spółka może uczestniczyć w innych spółkach. Przystąpienie do innych spółek oraz wystąpienie z nich następuje na podstawie uchwał właściwych organów Spółki.

II.  Przedmiot działalności Spółki

§ 5

1.    Przedmiotem działalności Spółki jest:

a)     transport, w szczególności: 

·      transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z)

·      pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany (PKD 49.39.Z)

·      działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z)

·      transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)

b)     informacja i komunikacja, w szczególności:

·      wydawanie książek (PKD 58.11.Z)

·      wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)

·      wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)

·      pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)

·      działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z)

·      działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)

·      działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z)

·      działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z)

·      działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)

·      działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),

·      przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)

·      działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)

c)     handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, w szczególności:

·      sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z)

·      sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z)

·      sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z)

·      sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z)

·      sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z)

·      sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z)

·      pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami (PKD 47.99.Z)

d)     przetwórstwo przemysłowe, produkcja pojazdów samochodowych i pozostałego sprzętu transportowego, w szczególności: 

·      produkcja autobusów (PKD 29.10.C)

·      produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.20.Z)

·      produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych,
z wyłączeniem motocykli (PKD 29.32.Z)

·      produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego (PKD 30.20.Z)

·      naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 33.17.Z)

·      instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)

e)     działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
w szczególności: 

·      hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z)

·      przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z)

·      pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z)

f)      działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, w szczególności:

·      wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)

·      zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)

g)     wynajem i dzierżawa, w szczególności:

·      wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z)

·      wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)

·      wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)

h)     działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, w szczególności: 

·      działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)

·      pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)

·      działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)

i)      obrona narodowa (PKD 84.22.Z)

j)      edukacja, w szczególności:

·      pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z)

·      pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.59.B).

k)    gospodarowanie ściekami i odpadami, w szczególności:

·      demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z)

·      odzysk surowców z materiałów segregowanych PKD 38.32.Z)

l)      budownictwo, w szczególności:

·      roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)

·      roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z)

·      roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z)

·      roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z)

·      roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22 Z)

·      roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z)

·      przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z)

·      wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z)

·      wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)

·      wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)

·      wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z)

·      tynkowanie (PKD 43.31.Z)

·      zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z)

·      posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)

·      malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z)

·      wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)

·      wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z)

·      pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)

m)  działalność techniczna, w szczególności:

·         działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)

n)   działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z)

2.     Ilekroć dla prowadzenia działalności określonej w ust. 1 wymagana jest koncesja, zezwolenie lub licencja, podjęcie tej działalności jest możliwe po uzyskaniu koncesji, zezwolenia lub licencji.

III.  Kapitały, fundusze i akcje

§ 6

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

a)    kapitał zakładowy,

b)    kapitał zapasowy,

c)    kapitał rezerwowy,

d)    zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

e)    inne  fundusze tworzone w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. 

§ 7

1.    Kapitał zakładowy wynosi 84.582.400 zł (osiemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych) i dzieli się na 845.824 (osiemset czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) akcje imienne o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, z czego 237.576 akcji jest pokryte gotówką, a 608.248 akcji jest pokryte wkładami niepieniężnymi (aportem), z tego:

237.576 (dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć), w tym:

·         145.011 akcji serii A o numerach od 1 do 145010,

·         1.535 akcji serii A1 o numerach od 145011 do 146546,

·         25.750 akcji serii A2 o numerach od 146547 do 172296,

·         11.700 akcji serii A3 o numerach od 172297 do 183996,

·         700 akcji serii A4 o numerach od 183997 do 184696,

·         660 akcji serii A5 o numerach od 184697 do185356,

·         500 akcji serii A6 o numerach od 185357 do 185856,

·         30 akcji serii A7 o numerach od 185857 do 185886,

·         4.950 akcji serii A8 o numerach od 185887 do 190836,

·         1.670 akcji serii A9 o numerach od 190837 do 192506,

·         2.000 akcji serii A10 o numerach od 192507 do 194506,

·         1.500 akcji serii A11 o numerach od 194507 do 196006,

·         1.800 akcji serii A12 o numerach od 196007 do 197806,

·         1.320 akcji serii A13 o numerach od 197807 do 199126,

·         2.000 akcji serii A14 o numerach od 199127 do 201126,

·         1.500 akcji serii A15 o numerach od 201127 do 202626,

·         1.800 akcji serii A16 o numerach od 202627 do 204426,

·         1.350 akcji serii A17 o numerach od 204427 do 205776,

·         3.000 akcji serii A18 o numerach od 205777 do 208776,

·         1.500 akcji serii A19 o numerach od 208777 do 210276,

·         3.000 akcji serii A20 o numerach od 210277 do 213276,

·         1.000 akcji serii A21 o numerach od 213277 do 214276,

·         2.000 akcji serii A22 o numerach od 214277 do 216276,

·         500 akcji serii A23 o numerach od 216277 do 216776,

·         4.500 akcji serii A24 o numerach od 216777 do 221276,

·         4.800 akcji serii A25 o numerach od 221277 do 226076,

·         500 akcji serii A26 o numerach od 226077 do 226576,

·         2.950 akcji serii A27 o numerach od 226577 do 229526,

·         2.900 akcji serii A28 o numerach od 229527 do 232426,

·         1.130 akcji serii A29 o numerach od 232427 do 233556,

·         1.020 akcji serii A30 o numerach od 233557 do 234576,

·         3.000 akcji serii A31 o numerach od 234577 do 237576 pokrytych jest gotówką.

608.248 (sześćset osiem tysięcy dwieście czterdzieści osiem), w tym:

·         375.043 akcji serii B o numerach od 1 do 375043,

·         19.316 akcji serii B1 o numerach od 375044 do 394359,

·         5.489 akcji serii B2 o numerach od 394360 do 399848,

·         158.400 akcji serii B3 o numerach od 399849 do 558248,

·         50.000 akcji serii B4 o numerach od 558249 do 608248 pokryte jest wkładami niepieniężnymi (aportem).

2.    Jedynym właścicielem wszystkich akcji Spółki jest Krakowski Holding Komunalny S.A.

§ 8

1.    Docelowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 63 211 800 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dwieście jedenaście tysięcy osiemset złotych).

2.    Do podwyższania kapitału zakładowego w granicach ustalonego kapitału docelowego
w okresie do dnia 1 października 2015 r. upoważniony jest Zarząd, co nie uchybia kompetencji Walnego Zgromadzenia do podwyższania kapitału zakładowego w zwykłym trybie w okresie udzielonego upoważnienia. Upoważnienie Zarządu może być przedłużone na kolejne okresy i wymaga dla swej ważności zmiany Statutu.

3.    W ramach udzielonego upoważnienia Zarząd może podwyższać kapitał zakładowy
w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń i może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne. Akcje wydane w trybie podwyższenia dokonanego przez Zarząd obejmować może wyłącznie Krakowski Holding Komunalny S.A. 

4.    Upoważnienie Zarządu nie obejmuje podwyższania kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki, ani wydawania akcji uprzywilejowanych oraz przyznawania akcjonariuszom uprawnień osobistych.

5.    Uchwała Zarządu podjęta w granicach upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego, przy czym dla swej ważności wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Zarząd upoważniony jest do samodzielnego ustalania w uchwale o podwyższeniu kapitału ceny emisyjnej i wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne.

§ 9

Kapitał zapasowy tworzony jest:

a)    na podstawie i zasadach określonych  w art. 396 § 1, § 2 i § 3 K.s.h.,

b)    z odpisów z czystego zysku Spółki dokonywanych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących przeznaczenia zysku za dany rok obrotowy.

                                                                        § 10

Kapitał rezerwowy  tworzony jest na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. Uchwała Walnego Zgromadzenia o utworzeniu kapitału rezerwowego powinna określać rodzaj wydatków, jakie z tego kapitału mogą być finansowane oraz wysokość odpisu na ten kapitał z zysku za dany rok obrotowy.

§ 11

1.    Akcje Spółki są akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.

2.    Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

3.    W przypadku znacznego uszkodzenia lub utraty dokumentów akcji, świadectw tymczasowych lub innych dokumentów wydanych przez Spółkę, Spółka wydaje uprawnionemu duplikat zniszczonych lub utraconych dokumentów, za zwrotem kosztów jego sporządzenia, po umorzeniu zniszczonego lub utraconego dokumentu. Umorzenie dokumentu następuje zgodnie z art. 357 K.s.h.

§ 12

1.    Zbycie akcji imiennych wymaga pisemnej zgody Zarządu.

2.    Decyzja Zarządu w sprawie udzielenia lub odmowy zgody winna być wydana w ciągu trzydziestu dni od daty złożenia wniosku w tym przedmiocie.

§ 13

1.    Akcje Spółki mogą być umorzone.

2.    Umorzenie akcji odbywa się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.    

3.    Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).

4.    Umorzenie dobrowolne jest dopuszczalne w każdym przypadku, gdy akcjonariusz którego akcje mają być umorzone wyrazi zgodę na warunki umorzenia, w szczególności uzgodniona zostanie ilość akcji, które mają być umorzone, termin umorzenia, wysokość wynagrodzenia albo zgoda na umorzenie bez wynagrodzenia oraz termin wypłaty wynagrodzenia. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.

5.    Akcje Spółki mogą zostać umorzone w trybie przymusowym w przypadku gdy:

a)    umorzenie będzie konieczne dla pokrycia strat Spółki lub sfinansowania innych ważnych celów Spółki; w tym przypadku umorzenie powinno nastąpić proporcjonalnie do posiadanych akcji,

b)    akcje Spółki zostały zajęte w trybie egzekucji sądowej lub pozasądowej.

6.    Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

7.    Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem ust. 8.

8.    W sytuacjach, o których mowa w art. 360 § 2 i art. 457 § 1 K.s.h. umorzenie akcji następuje:

a)    z chwilą zawiadomienia akcjonariusza o treści uchwały - w sytuacji gdy umorzenie odbywa się  w trybie przymusowym,

b)    z chwilą podjęcia uchwały - w sytuacji gdy umorzenie odbywa się w trybie dobrowolnym.

9.    Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 8 pkt. a) wymaga formy pisemnej i zawierać powinno treść uchwały o umorzeniu akcji.

10. Jeżeli umorzenie następuje za wynagrodzeniem, wynagrodzenie jest wypłacane akcjonariuszowi:

a)    w  ciągu 30 dni od otrzymania przez akcjonariusza zawiadomienia o podjęciu uchwały w sprawie umorzenia akcji - gdy umorzenie następuje w sytuacjach, o których mowa w art. 360 § 2 i art. 457 § 1 K.s.h.,

b)    w ciągu 30 dni od doręczenia postanowienia o wpisaniu do rejestru zmiany kapitału zakładowego - w pozostałych sytuacjach.

11. W szczególnych sytuacjach, gdy wypłata wynagrodzenia zagraża płynności finansowej Spółki, zapłata wynagrodzenia może być rozłożona maksymalnie na 10 rat, przy czym ostatnia rata płatna powinna być najpóźniej w ciągu 2 lat od umorzenia akcji.

12. Przymusowe umorzenie akcji dotyczy wyłącznie akcji Spółki objętych po dniu wpisania do rejestru zmiany Statutu wprowadzającej tryb umorzenia przymusowego.

13. Szczegółowe zasady umarzania akcji Spółki określa Regulamin umarzania akcji Spółki. Regulamin opracowuje Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.   

IV. Nieodpłatne nabycie akcji przez pracowników

§ 14

W razie prywatyzacji Spółki, uprawnionym pracownikom w rozumieniu art.2  pkt. 5) ustawy
z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. Nr 118 poz. 561 z późn. zm.) przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % akcji Spółki na zasadach określonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.

V. Organy Spółki

§ 15

Organami Spółki są:

a)     Zarząd,

b)     Rada Nadzorcza,

c)     Walne Zgromadzenie.

Zarząd

§ 16

1.    Zarząd składa się co najwyżej z pięciu osób. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes i Członkowie Zarządu. Liczbę Członków Zarządu określa Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej.

2.    Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.

3.    Wspólna kadencja Zarządu trwa cztery lata. Ta sama osoba może być powołana na kolejne kadencje nie dłuższe niż cztery lata każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.

4.    Zasady powoływania, zawieszania w czynnościach i odwoływania Zarządu określa regulamin, który opracowuje i uchwala Rada Nadzorcza.

5.    Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.

6.    Każdy z członków Zarządu może złożyć rezygnację z pełnienia swojej funkcji. Rezygnację składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; w takim przypadku mandat członka Zarządu wygasa z upływem terminu wskazanego w oświadczeniu o rezygnacji, a w przypadku braku wskazania terminu – z upływem tygodnia od otrzymania rezygnacji przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

7.    Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem  kadencji. W takim przypadku mandat członka Zarządu wygasa z chwilą powzięcia uchwały o odwołaniu. Odwołanie członka Zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy.

§ 17

1.    Zarząd  prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.    Wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone: ustawą, niniejszym Statutem albo regulaminami organów Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.

3.    Regulamin Zarządu określa szczegółowy tryb działania Zarządu. Regulamin opracowuje Zarząd, a uchwala Rada Nadzorcza.

4.    Zarząd może samodzielnie dokonywać czynności nabycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości bez ograniczeń. Zarząd może dokonywać zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości do wartości 500 tysięcy złotych po uprzednim zaakceptowaniu uchwałą przez Radę Nadzorczą.

5.    Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

§ 18

1.    Do reprezentowania Spółki, składania w jej imieniu oświadczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym, podpisywania dokumentów oraz umów, z zastrzeżeniem zapisów ust. 2 upoważnieni są:

a)     dwaj członkowie Zarządu działający łącznie,

b)     jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

2.    Do reprezentowania Spółki, składania w jej imieniu oświadczeń, podpisywania dokumentów w sprawach związanych z przejazdami środkami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu, upoważniony jest każdy z członków Zarządu oddzielnie.

3.    Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

4.    Do dokonywania czynności szczególnego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanawiani przez Zarząd niezależnie działający pełnomocnicy. Zarząd ustala uchwałą zakres, terminy i warunki pełnomocnictw.

§ 19

1.    Członkowie Zarządu będą zatrudniani na podstawie umowy o pracę lub umowy
o świadczenie usług w zakresie pełnienia swoich funkcji. Umowa o świadczenie usług
z członkami Zarządu będzie określać między innymi: zasady wynagradzania, procedury oceny oraz warunki odwoływania, które będą pozostawały w zgodzie z niniejszym Statutem i właściwymi przepisami prawa.

2.    Umowę o pracę lub inne umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków, nie będący pracownikiem Spółki.

3.    Rada Nadzorcza opracowuje, a Walne Zgromadzenie uchwala zasady wynagradzania członków Zarządu, w których zostaną ustalone między innymi zasady przyznawania nagrody rocznej.

Rada Nadzorcza

§ 20

1.    Rada Nadzorcza składa się z co najwyżej sześciu członków.

2.    Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

3.    Dwóch członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy Spółki. Wynik wyborów jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników oraz tryb ich odwoływania określa regulamin wyborczy uchwalany przez przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej.

4.    Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Ta sama osoba może być powołana w skład Rady Nadzorczej na kolejne kadencje nie dłuższe niż trzy lata. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.

5.    Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w Spółce Gminę Miejską Kraków, są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidywanym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji.

6.    Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. 

7.    Członek Rady Nadzorczej może złożyć pisemną rezygnację z pełnienia swojej funkcji.

§ 21

1.    Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.

2.    Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek  Zarządu lub co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku.

§ 22

1.    Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków.

2.    Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3.    Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z tym że ten sposób uczestnictwa w podejmowaniu uchwał nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4.    Regulamin określający szczegółowo organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą, w tym jej prawa i obowiązki, tryb działania oraz szczegółowe zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym, opracowuje i uchwala  Rada Nadzorcza.

§ 23

1.    Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2.    Oprócz spraw zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej innymi postanowieniami Statutu i przepisami ustaw, do szczególnych praw, a zarazem obowiązków Rady Nadzorczej należy:

a)     ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,

b)     składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. a),

c)     powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

d)     zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu,

e)     opracowywanie zasad wynagradzania Zarządu oraz ustalanie, na wniosek Prezesa Zarządu, wysokości wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarządu i Członków Zarządu.

f)      delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

g)     zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, opracowywanie i zatwierdzanie Regulaminu powoływania, odwoływania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz zatwierdzanie Regulaminu umarzania akcji,

h)     wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości do 500 tysięcy złotych oraz opiniowania zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 500 tysięcy złotych,

i)       wyrażanie zgody na przystępowanie do spółek handlowych jako akcjonariusz lub wspólnik mniejszościowy, w przypadku gdy łączna wartość wkładów wniesionych do danej spółki nie przekracza 500 tysięcy złotych,

j)       ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu oraz wprowadzanie innych zmian
w Statucie o charakterze redakcyjnym, na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia,

k)     opiniowanie planów wieloletnich i planów rocznych działalności Spółki.

3.    W celu wykonania swych obowiązków, Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

§ 24

1.     Rada Nadzorcza wykonuje swe czynności kolegialnie, może jednak delegować na podstawie uchwały swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji nadzorczych.

2.     Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje czynności  osobiście, z zastrzeżeniem
§ 22 ust. 3.

3.    Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

4.     Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej na zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.


Walne Zgromadzenie

§ 25

Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Prezydent Miasta Krakowa, działający na podstawie stosownego pełnomocnictwa, udzielonego przez akcjonariusza.

 

§ 26

1.    Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczaje lub nadzwyczajne.

2.    Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie nakazanym w przepisach.

3.    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej.

4.    Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek podmiotów wymienionych w ust. 3 powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

5.    Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

a)     w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,

b)     jeżeli zwołanie go uzna za wskazane i pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

6.    Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą złożyć również działający łącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników Spółki. Wniosek powinien być skierowany do Rady Nadzorczej lub Zarządu.

§ 27

1.    Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 i art. 405 K.s.h.

2.    Porządek obrad ustala organ, który zwołuje Walne Zgromadzenie.

3.    Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze mogą wnioskować o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.  

§ 28

1.    Walne Zgromadzenia odbywają się w mieście siedziby Spółki.

2.    Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

§ 29

1.    Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.

2.    Jeżeli niniejszy Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

§ 30

 Walne Zgromadzenie może ustanowić swój regulamin w drodze uchwały. Regulamin ten określi szczegółowo kompetencje, prawa i obowiązki oraz tryb działania i podejmowania uchwał, a także inne sprawy dotyczące funkcjonowania Walnego Zgromadzenia.

 

§ 31

1.    Oprócz spraw będących w zakresie kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie
z innymi postanowieniami Statutu i przepisami ustaw, z zastrzeżeniem uprawnień przekazanych mocą niniejszego Statutu Radzie Nadzorczej, do wyłącznych uprawnień Walnego Zgromadzenia należy:

a)    rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

b)    udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej
z wykonania przez nich obowiązków,

c)    powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,

d)    zatwierdzanie planów wieloletnich i planów rocznych działalności Spółki,

e)    zmiana Statutu Spółki,

f)     wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału
w nieruchomości o wartości przekraczającej 500 tysięcy złotych,

g)    zwykłe podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

h)    połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,

i)      rozwiązanie i likwidacja Spółki,

j)      emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 K.s.h.,

k)    nabycie własnych akcji, w przypadku określonym w art. 362 § 1 ust. 2 K.s.h.,

l)      zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 K.s.h.,

m)  wyrażanie zgody na przystępowanie do spółek prawa handlowego jako akcjonariusz lub wspólnik mniejszościowy w przypadku, gdy łączna wartość wkładów wniesionych przez Spółkę do danej spółki przekracza 500 tysięcy złotych (pięćset tysięcy złotych), a także na zakładanie i przystępowanie do spółek prawa handlowego jako akcjonariusz lub wspólnik większościowy.

n)    uchwalanie opracowanych przez Radę Nadzorczą zasad wynagradzania Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu,

o)    akceptowanie przedstawionych przez Zarząd kandydatów do rad nadzorczych spółek zależnych.

2.     Kompetencje wymienione w ust. 1 lit. c) do m) Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu przedłożony łącznie  z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd i Radę Nadzorczą, z wyłączeniem sytuacji, gdy został on zgłoszony na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.

§ 32

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.

VI. Gospodarka Spółki

§ 33

1.     Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd.

2.    Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.    Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 34

1.    Zarząd jest obowiązany sporządzić roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie
z działalności Spółki w roku obrotowym w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego.

2.    Sprawozdania, o których mowa w ust.1, Zarząd przedkłada biegłym rewidentom celem ich zbadania, a następnie przedkłada do zaopiniowania Radzie Nadzorczej.

3.    Sprawozdania podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie nie później niż
w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego.

4.    Wyboru biegłych rewidentów, o których mowa w ust. 2 dokonuje Rada Nadzorcza.

§ 35

1.    Zysk Spółki przeznacza się na:

a)    odpisy na kapitał zapasowy,

b)    inwestycje,

c)    odpisy na zasilanie funduszy celowych,

d)    inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2.    Zysk przeznaczony na dywidendę dla akcjonariuszy rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się proporcjonalnie do dokonanych wpłat na akcje.

3.     Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej dokonywać wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 349 K.s.h.  

4.     Termin wypłat dywidendy ustala Walne Zgromadzenie i ogłasza Zarząd. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

§ 36

W okresie, gdy Gmina Miejska Kraków jest akcjonariuszem Krakowskiego Holdingu Komunalnego, jedynego akcjonariusza Spółki, przysługuje jej prawo do:

a)     otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, w zakresie przychodów, kosztów i wyników finansowych oraz działalności inwestycyjnej,

b)     otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,

c)     otrzymywania kopii protokołów Walnych Zgromadzeń oraz kopii uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą wraz z protokołami z jej posiedzeń,

d)     otrzymywania informacji o wynikach przeprowadzonych w Spółce kontroli przez jednostki inne niż komórki Urzędu Miasta Krakowa, oraz o postępowaniach sądowych w których Spółka jest stroną.

VII. Postanowienia końcowe

§ 37

1.     Spółka zamieszcza wymagane przez prawo ogłoszenia, odpowiednio w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w Monitorze Polskim B. Ponadto Spółka może zamieszczać swoje ogłoszenia w dzienniku o zasięgu lokalnym.

2.     Każde ogłoszenie Spółki dotyczące istotnych dla pracowników spraw przedsiębiorstwa Spółki, powinno być nadto wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.

§ 38

1.     Rozwiązanie Spółki powodują:

a)    uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,

b)    ogłoszenie upadłości Spółki,

c)    inne przyczyny określone prawem.

2.     Księgi i dokumenty rozwiązanej Spółki powinny być oddane na przechowanie Wydziałowi Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa, chyba że Walne Zgromadzenie wskaże inny podmiot.

§ 39

1.    Likwidatora (likwidatorów) Spółki wyznacza Walne Zgromadzenie.

2.    Zasady wynagradzania likwidatora ustala w drodze uchwały Walne Zgromadzenie.

 

Wytworzył / odpowiada: admin
Ostatniej zmiany dokonał: admin
Data udostępnienia: 2010-05-19 00:00:00
Data wytworzenia:2007-09-03
Pokaż historię
Data wprowadzenia zmian: 2019-03-26 07:53:37
Zmiany dokonał: admin

Opis zmian:

Data wprowadzenia zmian: 2019-03-26 07:45:41
Zmiany dokonał: admin

Opis zmian:

Data wprowadzenia zmian: 2019-03-26 07:39:53
Zmiany dokonał: admin

Opis zmian:

Data wprowadzenia zmian: 2019-03-22 11:38:20
Zmiany dokonał: admin

Opis zmian:

Data wprowadzenia zmian: 2018-03-20 10:22:54
Zmiany dokonał: admin

Opis zmian:

Data wprowadzenia zmian: 2018-02-16 13:46:15
Zmiany dokonał: admin

Opis zmian:

Data wprowadzenia zmian: 2017-02-17 09:37:43
Zmiany dokonał: admin

Opis zmian:

Data wprowadzenia zmian: 2017-02-17 09:35:56
Zmiany dokonał: admin

Opis zmian:

Data wprowadzenia zmian: 2015-04-02 12:56:49
Zmiany dokonał: admin

Opis zmian:

Data wprowadzenia zmian: 2014-03-27 13:49:02
Zmiany dokonał: admin

Opis zmian:

Data wprowadzenia zmian: 2014-03-27 13:45:02
Zmiany dokonał: admin

Opis zmian:

Data wprowadzenia zmian: 2014-03-27 13:43:50
Zmiany dokonał: admin

Opis zmian:

Data wprowadzenia zmian: 2011-10-14 11:33:07
Zmiany dokonał: admin

Opis zmian:

Data wprowadzenia zmian: 2011-10-14 11:32:03
Zmiany dokonał: admin

Opis zmian:

Data wprowadzenia zmian: 2011-10-14 11:17:20
Zmiany dokonał: admin

Opis zmian:

Data wprowadzenia zmian: 2010-05-31 13:59:43
Zmiany dokonał: admin

Opis zmian:

Data wprowadzenia zmian: 2010-05-19 12:25:21
Zmiany dokonał: admin

Opis zmian:

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków
powered by: CMS Edito realizacja: Ideo