Ważne: Strona www.bip.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.
drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

19.05.2010 12:00:00 Statut Spółki Akcyjnej


Treść:


Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A w Krakowie
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ


Tekst jednolity z dnia 13.09.2011 r.
(Uchwała nr 2/MPK/2002 WZ MPK Spółka Akcyjna w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2002 r.)
Zmian dokonano:
- uchwałą nr 10/MPK/2002 WZ MPK S.A. z dnia 26.06.02
- uchwałą Zarządu MPK S.A. nr 3/03 z dnia 10.01.03
- uchwałą nr 2/MPK/2003 WZ z dnia 17.03.03
- uchwałą Zarządu MPK S.A. nr 36/03 z dnia 26.05.03
- uchwałą nr 10/MPK/03 WZ z dnia 26.06.03
- uchwałą Zarządu MPK S.A. nr 60/03 z dnia 3.10.03
- uchwałą nr 1/MPK/2004 WZ MPK S.A. z dnia 1.06.04
- uchwałą Zarządu MPK S.A. nr 48/04 z dnia 17.06.04
- uchwałą nr 10/MPK/2004 WZ MPK S.A. z dnia 28.12.04
- uchwałą Zarządu MPK S.A. nr 26/05 z dnia 21.02.05
- uchwałą Zarządu MPK S.A. nr 109/05 z dnia 19.10.05
- uchwałą nr 1/MPK/2006 WZ MPK S.A. z dnia 24.04.06
- uchwałą Zarządu MPK S.A. nr 73/06 z dnia 17.07.06
- uchwałą nr 17/MPK/2007 WZ MPK S.A. z dnia 13.08.07
- uchwałą nr 1/MPK/2008 WZ MPK S.A. z dnia 04.02.08
- uchwałą nr 14/MPK/2009 WZ MPK S.A. z dnia 25.06.09
- uchwałą nr 16/MPK/2009 WZ MPK S.A. z dnia 22.10.09
- uchwałą nr 3/MPK/2011 WZ MPK S.A. z dnia 22.04.11
- uchwałą nr 38/MPK/2011 WZ MPK S.A. z dnia 28.04.11

I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Firma Spółki brzmi: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna
w Krakowie.
2. Spółka moŜe uŜywać skrótu firmy: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. oraz
tłumaczenia firmy na języki obce.
3. Spółka moŜe uŜywać znaku towarowego.
§ 2
Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.
§ 3
1. ZałoŜycielem Spółki jest Gmina Miejska Kraków.
2. Spółka działa na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek
handlowych (określany dalej jako K.s.h.), Ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej, a takŜe innych właściwych przepisów.
3. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust. 2.
§ 4
1. Spółka działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i moŜe działać poza jej granicami.
2. Spółka moŜe na terenie swojej działalności tworzyć oddziały, przedstawicielstwa oraz
inne placówki.
3. Spółka moŜe uczestniczyć w innych spółkach. Przystąpienie do innych spółek oraz
wystąpienie z nich następuje na podstawie uchwał właściwych organów Spółki.
II. Przedmiot działalności Spółki
§ 5
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
a) transport, w szczególności:
· transport lądowy pasaŜerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z)
· pozostały transport lądowy pasaŜerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany (PKD
49.39.Z)
· działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z)
· transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
b) informacja i komunikacja, w szczególności:
· wydawanie ksiąŜek (PKD 58.11.Z)
· wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)
· wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
· pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
· działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
(PKD 59.11.Z)
· działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)
· działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z)
· działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z wyłączeniem
telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z)
· działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)

· działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD
62.03.Z),
· przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność (PKD 63.11.Z)
· działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
c) handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, w szczególności:
· sprzedaŜ hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD
45.11.Z)
· sprzedaŜ hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z)
· sprzedaŜ hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z)
· sprzedaŜ detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z)
· sprzedaŜ hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z)
· sprzedaŜ hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z)
· pozostała sprzedaŜ detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami (PKD 47.99.Z)
d) przetwórstwo przemysłowe, produkcja pojazdów samochodowych i pozostałego
sprzętu transportowego, w szczególności:
· produkcja autobusów (PKD 29.10.C)
· produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD
29.20.Z)
· produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych,
z wyłączeniem motocykli (PKD 29.32.Z)
· produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego (PKD 30.20.Z)
· naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 33.17.Z)
· instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposaŜenia (PKD 33.20.Z)
e) działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
w szczególności:
· hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z)
· przygotowywanie i dostarczanie Ŝywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
(PKD 56.21.Z)
· pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z)
f) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, w szczególności:
· wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŜawionymi (PKD
68.20.Z)
· zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
g) wynajem i dzierŜawa, w szczególności:
· wynajem i dzierŜawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z)
· wynajem i dzierŜawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli (PKD 77.12.Z)
· wynajem i dzierŜawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
h) działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, w szczególności:
· działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)
· pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
· działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)

i) obrona narodowa (PKD 84.22.Z)
j) edukacja, w szczególności:
· pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotaŜu (PKD 85.53.Z)
· pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD
85.59.B).
k) gospodarowanie ściekami i odpadami, w szczególności:
· demontaŜ wyrobów zuŜytych (PKD 38.31.Z)
· odzysk surowców z materiałów segregowanych PKD 38.32.Z)
l) budownictwo, w szczególności:
· roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)
· roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z)
· roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z)
· roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z)
· roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
(PKD 42.22 Z)
· roboty związane z budową pozostałych obiektów inŜynierii lądowej i wodnej, gdzie
indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z)
· przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z)
· wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inŜynierskich (PKD 43.13.Z)
· wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)
· wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i
klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)
· wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z)
· tynkowanie (PKD 43.31.Z)
· zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z)
· posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)
· malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z)
· wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)
· wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z)
· pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
(PKD 43.99.Z)
m) działalność techniczna, w szczególności:
· działalność w zakresie inŜynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD
71.12.Z)
n) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z)
2. Ilekroć dla prowadzenia działalności określonej w ust. 1 wymagana jest koncesja,
zezwolenie lub licencja, podjęcie tej działalności jest moŜliwe po uzyskaniu koncesji,
zezwolenia lub licencji.
III. Kapitały, fundusze i akcje
§ 6
Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
a) kapitał zakładowy,
b) kapitał zapasowy,
c) kapitał rezerwowy,

d) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
e) inne fundusze tworzone w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
§ 7
1. Kapitał zakładowy wynosi 84.180.400 zł (osiemdziesiąt cztery miliony sto osiemdziesiąt
tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 841.804 (osiemset czterdzieści jeden tysięcy
osiemset cztery) akcje imienne o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) kaŜda, z czego
233.556 akcji jest pokryte gotówką, a 608.248 akcji jest pokryte wkładami niepienięŜnymi
(aportem), z tego:
233.556 (dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) w tym:
· 145.011 akcji serii A, o numerach od 1 do 145010,
· 1.535 akcji serii A 1, o numerach od 145011 do 146546,
· 25.750 akcji serii A 2, o numerach od 146547 do 172296,
· 11.700 akcji serii A 3, o numerach od 172297 do 183996,
· 700 akcji serii A 4, o numerach od 183997 do 184696,
· 660 akcji serii A 5, o numerach od 184697 do185356,
· 500 akcji serii A 6, o numerach od 185357 do 185856,
· 30 akcji serii A 7, o numerach od 185857 do 185886,
· 4.950 akcji serii A 8, o numerach od 185887 do 190836,
· 1.670 akcji serii A 9, o numerach od 190837 do 192506,
· 2.000 akcji serii A 10, o numerach od 192507 do 194506,
· 1.500 akcji serii A 11, o numerach od 194507 do 196006,
· 1.800 akcji serii A 12, o numerach od 196007 do 197806,
· 1.320 akcji serii A 13, o numerach od 197807 do 199126,
· 2.000 akcji serii A 14, o numerach od 199127 do 201126,
· 1.500 akcji serii A 15, o numerach od 201127 do 202626,
· 1.800 akcji serii A 16, o numerach od 202627 do 204426,
· 1.350 akcji serii A 17, o numerach od 204427 do 205776,
· 3.000 akcji serii A 18, o numerach od 205777 do 208776,
· 1.500 akcji serii A 19, o numerach od 208777 do 210276,
· 3.000 akcji serii A 20, o numerach od 210277 do 213276,
· 1.000 akcji serii A 21, o numerach od 213277 do 214276,
· 2.000 akcji serii A 22, o numerach od 214277 do 216276,
· 500 akcji serii A 23, o numerach od 216277 do 216776,
· 4.500 akcji serii A24, o numerach od 216777 do 221276,
· 4.800 akcji serii A25, o numerach od 221277 do 226076,
· 500 akcji serii A26, o numerach od 226077 do 226576,
· 2.950 akcji serii A27, o numerach od 226577 do 229526,

· 2.900 akcji serii A28, o numerach od 229527 do 232426
· 1.130 akcji serii A29, o numerach od 232427 do 233556 pokrytych jest gotówką,
608.248 (sześćset osiem tysięcy dwieście czterdzieści osiem), w tym:
· 375.043 akcji serii B, o numerach od 1 do 375043,
· 19.316 akcji serii B 1, o numerach od 375044 do 394359,
· 5.489 akcji serii B 2, o numerach od 394360 do 399848,
· 158.400 akcji serii B 3, o numerach od 399849 do 558248,
· 50.000 akcji serii B 4, o numerach od 558249 do 608248 pokryte jest wkładami
niepienięŜnymi (aportem).
2. Jedynym właścicielem wszystkich akcji Spółki jest Krakowski Holding Komunalny S.A.
§ 8
1. Docelowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 63 050 550 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy
miliony pięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych).
2. Do podwyŜszania kapitału zakładowego w granicach ustalonego kapitału docelowego
w okresie do dnia 1 października 2012 r. upowaŜniony jest Zarząd, co nie uchybia
kompetencji Walnego Zgromadzenia do podwyŜszania kapitału zakładowego w zwykłym
trybie w okresie udzielonego upowaŜnienia. UpowaŜnienie Zarządu moŜe być
przedłuŜone na kolejne okresy i wymaga dla swej waŜności zmiany Statutu.
3. W ramach udzielonego upowaŜnienia Zarząd moŜe podwyŜszać kapitał zakładowy
w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyŜszeń i moŜe wydawać akcje w zamian za
wkłady pienięŜne lub wkłady niepienięŜne. Akcje wydane w trybie podwyŜszenia
dokonanego przez Zarząd obejmować moŜe wyłącznie Krakowski Holding Komunalny
S.A.
4. UpowaŜnienie Zarządu nie obejmuje podwyŜszania kapitału zakładowego ze środków
własnych Spółki, ani wydawania akcji uprzywilejowanych oraz przyznawania
akcjonariuszom uprawnień osobistych.
5. Uchwała Zarządu podjęta w granicach upowaŜnienia zastępuje uchwałę Walnego
Zgromadzenia o podwyŜszeniu kapitału zakładowego, przy czym dla swej waŜności
wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Zarząd upowaŜniony jest do
samodzielnego ustalania w uchwale o podwyŜszeniu kapitału ceny emisyjnej i wydania
akcji w zamian za wkłady niepienięŜne.
§ 9
Kapitał zapasowy tworzony jest:
a) na podstawie i zasadach określonych w art. 396 § 1, § 2 i § 3 K.s.h.,
b) z odpisów z czystego zysku Spółki dokonywanych na podstawie uchwał Walnego
Zgromadzenia dotyczących przeznaczenia zysku za dany rok obrotowy.
§ 10
Kapitał rezerwowy tworzony jest na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. Uchwała
Walnego Zgromadzenia o utworzeniu kapitału rezerwowego powinna określać rodzaj
wydatków, jakie z tego kapitału mogą być finansowane oraz wysokość odpisu na ten kapitał
z zysku za dany rok obrotowy.
§ 11
1. Akcje Spółki są akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.
2. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

3. W przypadku znacznego uszkodzenia lub utraty dokumentów akcji, świadectw
tymczasowych lub innych dokumentów wydanych przez Spółkę, Spółka wydaje
uprawnionemu duplikat zniszczonych lub utraconych dokumentów, za zwrotem kosztów
jego sporządzenia, po umorzeniu zniszczonego lub utraconego dokumentu. Umorzenie
dokumentu następuje zgodnie z art. 357 K.s.h.
§ 12
1. Zbycie akcji imiennych wymaga pisemnej zgody Zarządu.
2. Decyzja Zarządu w sprawie udzielenia lub odmowy zgody winna być wydana w ciągu
trzydziestu dni od daty złoŜenia wniosku w tym przedmiocie.
§ 13
1. Akcje Spółki mogą być umorzone.
2. Umorzenie akcji odbywa się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wymaga
obniŜenia kapitału zakładowego. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę
prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi
umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób
obniŜenia kapitału zakładowego.
3. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę
(umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
4. Umorzenie dobrowolne jest dopuszczalne w kaŜdym przypadku, gdy akcjonariusz
którego akcje mają być umorzone wyrazi zgodę na warunki umorzenia, w szczególności
uzgodniona zostanie ilość akcji, które mają być umorzone, termin umorzenia, wysokość
wynagrodzenia albo zgoda na umorzenie bez wynagrodzenia oraz termin wypłaty
wynagrodzenia. Umorzenie dobrowolne nie moŜe być dokonane częściej niŜ raz w roku
obrotowym.
5. Akcje Spółki mogą zostać umorzone w trybie przymusowym w przypadku gdy:
a) umorzenie będzie konieczne dla pokrycia strat Spółki lub sfinansowania innych
waŜnych celów Spółki; w tym przypadku umorzenie powinno nastąpić proporcjonalnie
do posiadanych akcji,
b) akcje Spółki zostały zajęte w trybie egzekucji sądowej lub pozasądowej.
6. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie moŜe być niŜsze od
wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu
finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału
między akcjonariuszy.
7. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniŜenia kapitału zakładowego, z zastrzeŜeniem
ust. 8.
8. W sytuacjach, o których mowa w art. 360 § 2 i art. 457 § 1 K.s.h. umorzenie akcji
następuje:
a) z chwilą zawiadomienia akcjonariusza o treści uchwały - w sytuacji gdy umorzenie
odbywa się w trybie przymusowym,
b) z chwilą podjęcia uchwały - w sytuacji gdy umorzenie odbywa się w trybie
dobrowolnym.
9. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 8 pkt. a) wymaga formy pisemnej i zawierać
powinno treść uchwały o umorzeniu akcji.
10. JeŜeli umorzenie następuje za wynagrodzeniem, wynagrodzenie jest wypłacane
akcjonariuszowi:

a) w ciągu 30 dni od otrzymania przez akcjonariusza zawiadomienia o podjęciu uchwały
w sprawie umorzenia akcji - gdy umorzenie następuje w sytuacjach, o których mowa
w art. 360 § 2 i art. 457 § 1 K.s.h.,
b) w ciągu 30 dni od doręczenia postanowienia o wpisaniu do rejestru zmiany kapitału
zakładowego - w pozostałych sytuacjach.
11. W szczególnych sytuacjach, gdy wypłata wynagrodzenia zagraŜa płynności finansowej
Spółki, zapłata wynagrodzenia moŜe być rozłoŜona maksymalnie na 10 rat, przy czym
ostatnia rata płatna powinna być najpóźniej w ciągu 2 lat od umorzenia akcji.
12. Przymusowe umorzenie akcji dotyczy wyłącznie akcji Spółki objętych po dniu wpisania
do rejestru zmiany Statutu wprowadzającej tryb umorzenia przymusowego.
13. Szczegółowe zasady umarzania akcji Spółki określa Regulamin umarzania akcji Spółki.
Regulamin opracowuje Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
IV. Nieodpłatne nabycie akcji przez pracowników
§ 14
W razie prywatyzacji Spółki, uprawnionym pracownikom w rozumieniu art.2 pkt. 5) ustawy
z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. Nr 118 poz. 561 z późn.
zm.) przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % akcji Spółki na zasadach
określonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji oraz przepisach wykonawczych do tej
ustawy.
V. Organy Spółki
§ 15
Organami Spółki są:
a) Zarząd,
b) Rada Nadzorcza,
c) Walne Zgromadzenie.
Zarząd
§ 16
1. Zarząd składa się co najwyŜej z pięciu osób. W skład Zarządu wchodzą: Prezes,
Wiceprezes i Członkowie Zarządu. Liczbę Członków Zarządu określa Walne
Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej.
2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
3. Wspólna kadencja Zarządu trwa cztery lata. Ta sama osoba moŜe być powołana na
kolejne kadencje nie dłuŜsze niŜ cztery lata kaŜda. Powołanie moŜe nastąpić nie
wcześniej niŜ na rok przed upływem bieŜącej kadencji.
4. Zasady powoływania, zawieszania w czynnościach i odwoływania Zarządu określa
regulamin, który opracowuje i uchwala Rada Nadzorcza.
5. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy
pełnienia funkcji członków Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa równieŜ wskutek
śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
6. KaŜdy z członków Zarządu moŜe złoŜyć rezygnację z pełnienia swojej funkcji.
Rezygnację składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej
lub w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; w takim

przypadku mandat członka Zarządu wygasa z upływem terminu wskazanego w
oświadczeniu o rezygnacji, a w przypadku braku wskazania terminu – z upływem
tygodnia od otrzymania rezygnacji przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego
Rady Nadzorczej.
7. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą
przed upływem kadencji. W takim przypadku mandat członka Zarządu wygasa z chwilą
powzięcia uchwały o odwołaniu. Odwołanie członka Zarządu nie pozbawia go roszczeń
ze stosunku pracy.
§ 17
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeŜone: ustawą, niniejszym Statutem albo
regulaminami organów Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady
Nadzorczej, naleŜą do zakresu działania Zarządu.
3. Regulamin Zarządu określa szczegółowy tryb działania Zarządu. Regulamin opracowuje
Zarząd, a uchwala Rada Nadzorcza.
4. Zarząd moŜe samodzielnie dokonywać czynności nabycia nieruchomości, uŜytkowania
wieczystego lub udziału w nieruchomości bez ograniczeń. Zarząd moŜe dokonywać
zbycia nieruchomości, uŜytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości do wartości
500 tysięcy złotych po uprzednim zaakceptowaniu uchwałą przez Radę Nadzorczą.
5. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiąŜących
poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
§ 18
1. Do reprezentowania Spółki, składania w jej imieniu oświadczeń o charakterze
majątkowym i niemajątkowym, podpisywania dokumentów oraz umów, z zastrzeŜeniem
zapisów ust. 2 upowaŜnieni są:
a) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie,
b) jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. Do reprezentowania Spółki, składania w jej imieniu oświadczeń, podpisywania
dokumentów w sprawach związanych z przejazdami środkami komunikacji miejskiej bez
waŜnego biletu, upowaŜniony jest kaŜdy z członków Zarządu oddzielnie.
3. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę
moŜe kaŜdy członek Zarządu.
4. Do dokonywania czynności szczególnego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą
być ustanawiani przez Zarząd niezaleŜnie działający pełnomocnicy. Zarząd ustala
uchwałą zakres, terminy i warunki pełnomocnictw.
§ 19
1. Członkowie Zarządu będą zatrudniani na podstawie umowy o pracę lub umowy
o świadczenie usług w zakresie pełnienia swoich funkcji. Umowa o świadczenie usług
z członkami Zarządu będzie określać między innymi: zasady wynagradzania, procedury
oceny oraz warunki odwoływania, które będą pozostawały w zgodzie z niniejszym
Statutem i właściwymi przepisami prawa.
2. Umowę o pracę lub inne umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada
Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego
nieobecności - Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej delegowany
spośród jej członków, nie będący pracownikiem Spółki.

3. Rada Nadzorcza opracowuje, a Walne Zgromadzenie uchwala zasady wynagradzania
członków Zarządu, w których zostaną ustalone między innymi zasady przyznawania
nagrody rocznej.
Rada Nadzorcza
§ 20
1. Rada Nadzorcza składa się z co najwyŜej sześciu członków.
2. Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Dwóch członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy Spółki. Wynik wyborów jest
wiąŜący dla Walnego Zgromadzenia. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów
członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników oraz tryb ich odwoływania
określa regulamin wyborczy uchwalany przez przedstawicieli pracowników w Radzie
Nadzorczej.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Ta sama osoba moŜe być powołana w skład
Rady Nadzorczej na kolejne kadencje nie dłuŜsze niŜ trzy lata. Powołanie moŜe nastąpić
nie wcześniej niŜ na rok przed upływem bieŜącej kadencji.
5. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w Spółce Gminę Miejską Kraków, są
powoływani spośród osób, które złoŜyły egzamin w trybie przewidywanym w przepisach
o komercjalizacji i prywatyzacji.
6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy
pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
7. Członek Rady Nadzorczej moŜe złoŜyć pisemną rezygnację z pełnienia swojej funkcji.
§ 21
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niŜ jeden raz na kwartał.
2. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać
posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej jednego
członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie dwóch tygodni od
otrzymania wniosku.
§ 22
1. Dla waŜności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie
wszystkich jej członków.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co
najmniej 2/3 składu Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos
Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady
Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady
Nadzorczej, z tym Ŝe ten sposób uczestnictwa w podejmowaniu uchwał nie moŜe
dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Regulamin określający szczegółowo organizację i sposób wykonywania czynności przez
Radę Nadzorczą, w tym jej prawa i obowiązki, tryb działania oraz szczegółowe zasady
podejmowania uchwał w trybie pisemnym, opracowuje i uchwala Rada Nadzorcza.
§ 23
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Oprócz spraw zastrzeŜonych do kompetencji Rady Nadzorczej innymi postanowieniami
Statutu i przepisami ustaw, do szczególnych praw, a zarazem obowiązków Rady
Nadzorczej naleŜy:
a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych w
zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz
wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników
oceny, o której mowa w pkt. a),
c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
d) zawieszanie w czynnościach z waŜnych powodów członków Zarządu,
e) opracowywanie zasad wynagradzania Zarządu oraz ustalanie, na wniosek Prezesa
Zarządu, wysokości wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarządu i Członków Zarządu.
f) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuŜszy niŜ trzy miesiące, do
czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani,
złoŜyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
g) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, opracowywanie i zatwierdzanie Regulaminu
powoływania, odwoływania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz
zatwierdzanie Regulaminu umarzania akcji,
h) wyraŜenie zgody na zbycie nieruchomości, uŜytkowania wieczystego lub udziału w
nieruchomości o wartości do 500 tysięcy złotych oraz opiniowania zbycia
nieruchomości, uŜytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości
przekraczającej 500 tysięcy złotych,
i) wyraŜanie zgody na przystępowanie do spółek handlowych jako akcjonariusz lub
wspólnik mniejszościowy, w przypadku gdy łączna wartość wkładów wniesionych do
danej spółki nie przekracza 500 tysięcy złotych,
j) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu oraz wprowadzanie innych zmian
w Statucie o charakterze redakcyjnym, na podstawie upowaŜnienia Walnego
Zgromadzenia,
k) opiniowanie planów wieloletnich i planów rocznych działalności Spółki.
3. W celu wykonania swych obowiązków, Rada Nadzorcza moŜe badać wszystkie
dokumenty Spółki, Ŝądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz
dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
§ 24
1. Rada Nadzorcza wykonuje swe czynności kolegialnie, moŜe jednak delegować na
podstawie uchwały swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji
nadzorczych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje czynności osobiście, z zastrzeŜeniem
§ 22 ust. 3.
3. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego
Zgromadzenia.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w
pracach Rady Nadzorczej na zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie
§ 25
Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Prezydent Miasta Krakowa, działający na podstawie
stosownego pełnomocnictwa, udzielonego przez akcjonariusza.
§ 26
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczaje lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeŜeli Zarząd nie
zwoła go w terminie nakazanym w przepisach.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny
wniosek Rady Nadzorczej.
4. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek podmiotów wymienionych
w ust. 3 powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w
przepisanym terminie,
b) jeŜeli zwołanie go uzna za wskazane i pomimo złoŜenia wniosku, o którym mowa w
ust. 4, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch
tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
6. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą złoŜyć równieŜ
działający łącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników Spółki.
Wniosek powinien być skierowany do Rady Nadzorczej lub Zarządu.
§ 27
1. Walne Zgromadzenie moŜe podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych
porządkiem obrad, z zastrzeŜeniem art. 404 i art. 405 K.s.h.
2. Porządek obrad ustala organ, który zwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze mogą wnioskować o umieszczenie poszczególnych
spraw w porządku obrad najbliŜszego Walnego Zgromadzenia.
§ 28
1. Walne Zgromadzenia odbywają się w mieście siedziby Spółki.
2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu.
§ 29
1. Walne Zgromadzenie moŜe podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych
akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. JeŜeli niniejszy Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej, kaŜda akcja daje na
Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
§ 30
Walne Zgromadzenie moŜe ustanowić swój regulamin w drodze uchwały. Regulamin ten
określi szczegółowo kompetencje, prawa i obowiązki oraz tryb działania i podejmowania
uchwał, a takŜe inne sprawy dotyczące funkcjonowania Walnego Zgromadzenia.

§ 31
1. Oprócz spraw będących w zakresie kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie
z innymi postanowieniami Statutu i przepisami ustaw, z zastrzeŜeniem uprawnień
przekazanych mocą niniejszego Statutu Radzie Nadzorczej, do wyłącznych uprawnień
Walnego Zgromadzenia naleŜy:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
b) udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej
z wykonania przez nich obowiązków,
c) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
d) zatwierdzanie planów wieloletnich i planów rocznych działalności Spółki,
e) zmiana Statutu Spółki,
f) wyraŜanie zgody na zbycie nieruchomości, uŜytkowania wieczystego lub udziału
w nieruchomości o wartości przekraczającej 500 tysięcy złotych,
g) zwykłe podwyŜszenie lub obniŜenie kapitału zakładowego,
h) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
i) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
j) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i warrantów
subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 K.s.h.,
k) nabycie własnych akcji, w przypadku określonym w art. 362 § 1 ust. 2 K.s.h.,
l) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 K.s.h.,
m) wyraŜanie zgody na przystępowanie do spółek prawa handlowego jako akcjonariusz
lub wspólnik mniejszościowy w przypadku, gdy łączna wartość wkładów wniesionych
przez Spółkę do danej spółki przekracza 500 tysięcy złotych (pięćset tysięcy złotych),
a takŜe na zakładanie i przystępowanie do spółek prawa handlowego jako
akcjonariusz lub wspólnik większościowy.
n) uchwalanie opracowanych przez Radę Nadzorczą zasad wynagradzania Zarządu
oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu,
o) akceptowanie przedstawionych przez Zarząd kandydatów do rad nadzorczych spółek
zaleŜnych.
2. Kompetencje wymienione w ust. 1 lit. c) do m) Walne Zgromadzenie wykonuje na
wniosek Zarządu przedłoŜony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek
akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd i Radę
Nadzorczą, z wyłączeniem sytuacji, gdy został on zgłoszony na posiedzeniu Walnego
Zgromadzenia.
§ 32
Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki moŜe
nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.
VI. Gospodarka Spółki
§ 33
1. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez
Zarząd.
2. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
§ 34
1. Zarząd jest obowiązany sporządzić roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie
z działalności Spółki w roku obrotowym w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego.
2. Sprawozdania, o których mowa w ust.1, Zarząd przedkłada biegłym rewidentom celem
ich zbadania, a następnie przedkłada do zaopiniowania Radzie Nadzorczej.
3. Sprawozdania podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie nie później niŜ
w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego.
4. Wyboru biegłych rewidentów, o których mowa w ust. 2 dokonuje Rada Nadzorcza.
§ 35
1. Zysk Spółki przeznacza się na:
a) odpisy na kapitał zapasowy,
b) inwestycje,
c) odpisy na zasilanie funduszy celowych,
d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Zysk przeznaczony na dywidendę dla akcjonariuszy rozdziela się w stosunku do liczby
akcji. JeŜeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się proporcjonalnie do
dokonanych wpłat na akcje.
3. Zarząd moŜe za zgodą Rady Nadzorczej dokonywać wypłaty zaliczek na poczet
przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z zasadami określonymi
w art. 349 K.s.h.
4. Termin wypłat dywidendy ustala Walne Zgromadzenie i ogłasza Zarząd. Rozpoczęcie
wypłat powinno nastąpić nie później niŜ w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia
uchwały o podziale zysku.
§ 36
W okresie, gdy Gmina Miejska Kraków jest akcjonariuszem Krakowskiego Holdingu
Komunalnego, jedynego akcjonariusza Spółki, przysługuje jej prawo do:
a) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, w zakresie
przychodów, kosztów i wyników finansowych oraz działalności inwestycyjnej,
b) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji
Spółki,
c) otrzymywania kopii protokołów Walnych Zgromadzeń oraz kopii uchwał podjętych przez
Radę Nadzorczą wraz z protokołami z jej posiedzeń,
d) otrzymywania informacji o wynikach przeprowadzonych w Spółce kontroli przez jednostki
inne niŜ komórki Urzędu Miasta Krakowa, oraz o postępowaniach sądowych w których
Spółka jest stroną.
VII. Postanowienia końcowe
§ 37
1. Spółka zamieszcza wymagane przez prawo ogłoszenia, odpowiednio w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym oraz w Monitorze Polskim B. Ponadto Spółka moŜe
zamieszczać swoje ogłoszenia w dzienniku o zasięgu lokalnym.

2. KaŜde ogłoszenie Spółki dotyczące istotnych dla pracowników spraw przedsiębiorstwa
Spółki, powinno być nadto wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla
wszystkich pracowników.
§ 38
1. Rozwiązanie Spółki powodują:
a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,
b) ogłoszenie upadłości Spółki,
c) inne przyczyny określone prawem.
2. Księgi i dokumenty rozwiązanej Spółki powinny być oddane na przechowanie
Wydziałowi Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa, chyba Ŝe Walne Zgromadzenie
wskaŜe inny podmiot.
§ 39
1. Likwidatora (likwidatorów) Spółki wyznacza Walne Zgromadzenie.
2. Zasady wynagradzania likwidatora ustala w drodze uchwały Walne Zgromadzenie.

Wytworzył / odpowiada: admin
Ostatniej zmiany dokonał: admin
Data udostępnienia: 2010-05-19 00:00:00
Data wytworzenia:2007-09-03
Pokaż historię
Data wprowadzenia zmian: 2019-03-26 07:53:37
Zmiany dokonał: admin

Opis zmian:

Data wprowadzenia zmian: 2019-03-26 07:45:41
Zmiany dokonał: admin

Opis zmian:

Data wprowadzenia zmian: 2019-03-26 07:39:53
Zmiany dokonał: admin

Opis zmian:

Data wprowadzenia zmian: 2019-03-22 11:38:20
Zmiany dokonał: admin

Opis zmian:

Data wprowadzenia zmian: 2018-03-20 10:22:54
Zmiany dokonał: admin

Opis zmian:

Data wprowadzenia zmian: 2018-02-16 13:46:15
Zmiany dokonał: admin

Opis zmian:

Data wprowadzenia zmian: 2017-02-17 09:37:43
Zmiany dokonał: admin

Opis zmian:

Data wprowadzenia zmian: 2017-02-17 09:35:56
Zmiany dokonał: admin

Opis zmian:

Data wprowadzenia zmian: 2015-04-02 12:56:49
Zmiany dokonał: admin

Opis zmian:

Data wprowadzenia zmian: 2014-03-27 13:49:02
Zmiany dokonał: admin

Opis zmian:

Data wprowadzenia zmian: 2014-03-27 13:45:02
Zmiany dokonał: admin

Opis zmian:

Data wprowadzenia zmian: 2014-03-27 13:43:50
Zmiany dokonał: admin

Opis zmian:

Data wprowadzenia zmian: 2011-10-14 11:33:07
Zmiany dokonał: admin

Opis zmian:

Data wprowadzenia zmian: 2011-10-14 11:32:03
Zmiany dokonał: admin

Opis zmian:

Data wprowadzenia zmian: 2011-10-14 11:17:20
Zmiany dokonał: admin

Opis zmian:

Data wprowadzenia zmian: 2010-05-31 13:59:43
Zmiany dokonał: admin

Opis zmian:

Data wprowadzenia zmian: 2010-05-19 12:25:21
Zmiany dokonał: admin

Opis zmian:

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków
powered by: CMS Edito realizacja: Ideo